Novinky v aplikaci JAWS 2019

Na této stránce jsou popsány nové funkce a vylepšení v JAWS 2019. Můžete postupně přečíst celé novinky nebo pomocí JAWSKey+F6 otevřít seznam nadpisů a přejít přímo na určitou položku.

Rychlejší spouštění JAWS s odloženou autorizací

JAWS 2019 zavádí nový koncept spouštění, který pomůže s prodlevou odezvy při prvním spuštění, kdy se hledá autorizace. V předešlých verzích se JAWS plně nespustil, dokud nebyla nalezena správná autorizace. Protože hledání autorizace může obnášet i vyhledávání síťové licence, mohla být doba, než JAWS začal mluvit, poměrně značná. Tento čas sice nelze přímo zkrátit, ale proces autorizace se nyní bude dokončovat souběžně se spouštěním. Když JAWS začne hledat autorizaci, přejde nově do stavu s odloženou autorizací, ve kterém bude omezeně fungovat obdobně jako na přihlašovací obrazovce. Budete tedy moci používat hlasový a braillský výstup už v době, kdy probíhá hledání autorizace. Jakmile je kontrola autorizace dokončena, začne JAWS fungovat se všemi funkcemi dle zjištěné licence.

Oddělení skriptů pro Office

Podpora JAWS pro aplikace Microsoft Office Word, Excel a Outlook byla rozdělena do různých sad skriptů, které se načítají v závislosti na verzi právě spuštěných aplikací Office. Tímto bude velmi usnadněno neustálé zlepšování podpory Office 365, aniž by vznikalo riziko, že se při tom naruší funkčnost JAWS pro uživatele, kteří stále spoléhají na starší verze Office. Používáte-li Office 2016 nebo Office 365 a číslo verze obsahuje číslo sestavení 10 000 nebo vyšší, měla by se vždy, když používáte Word, Excel a Outlook, načítat nově vytvořená nastavení pro tyto aplikace. Používáte-li starší verze Office, JAWS by měl načítat nastavení Word Classic, Excel Classic a Outlook Classic.

Pro ověření čísla verze a sestavení Office, které používáte, stiskněte CTRL+JAWSKey+V. Tímto příkazem též zjistíte, zda používáte běžnou maloobchodní nebo předplacenou verzi Office. Pro ověření toho, jaká nastavení JAWS jsou načtena, stiskněte JAWSKey+Q.

Zlepšený výkon v aplikacích Office 365

Díky změnám učiněným při oddělení podpory pro Office 365 od skriptů pro předchozí verze Office jsme nyní schopni více využívat možností UIA, které Microsoft poskytuje. Jelikož skripty již nemusí brát v potaz ostatní verze Office, není také třeba ve skriptech provádět zdaleka tolik rozhodování. Ve výsledku by tak uživatelé při práci s aktuálními verzemi Wordu, Excelu a Outlooku měli zaznamenat podstatně zlepšenou výkonnost a zrychlenou odezvu.Mezi oblasti, ve kterých by uživatelé mohli pocítit zrychlenou odezvu, patří:

Na braillských řádcích je nyní mnohem přesněji znázorňováno rozložení a formátování dokumentu, tedy odsazení, předsazení a zarážky Tabulátoru. Opravili jsme také několik problémů, při kterých nebyl braillský kurzor vždy umisťován na očekávanou pozici, což občas ztěžovalo upravování textu při používání braillského výstupu.

Používáte-li braillský řádek se stavovými znaky, bude pro vás nyní jednodušší zjistit, zda je text zarovnán na střed nebo doprava. Bude-li kurzor na řádku s takto zarovnaným textem, zobrazí se na prvních dvou stavových znacích „cj“ nebo „rj“.

Hlášení pravopisných chyb ve Wordu 365

JAWS byl okolo roku 1998 první odečítač, který přinesl detekci pravopisných chyb ve Wordu. Tato funkce oznamovala, když kurzor při pohybu v dokumentu vstoupil do pravopisné nebo gramatické chyby a když chybu opustil, a byla též schopna hlásit počet chyb na aktuálním řádku. Chyby též mohly být označeny na braillském řádku body 7 a 8. Nicméně možnost hlásit počty chyb a označovat je na braillském řádku nepříznivě ovlivňovala rychlost odezvy při pohybu v dokumentu, a proto byla ve výchozím nastavení vypnutá.

Tyto funkce po vylepšení v JAWS 2019 nabízejí nad rámec výše uvedeného ještě následující:

Pro nastavení, zda se má po napsání mezery za chybným slovem ozývat varovný zvuk, otevřete ve Wordu či Outlooku klávesami JAWSKey+V dialog Rychlá nastavení a zaškrtněte nebo zrušte zaškrtnutí volby Zvuk na chybně napsaných slovech. Tato volba je dostupná při použití JAWS s Office 365 ve verzi 16.0.10000 a vyšší.

Další možnosti kontroly pravopisu v Rychlých nastaveních pro Word, Detekce pravopisných chyb a Detekce gramatických chyb zůstávají stejné. Umožňují vám hlášení pravopisných a gramatický chyb při pohybu po znacích, slovech, řádcích či při plynulém čtení vypnout, zapnout nebo také hlásit jejich počet.

Zlepšená detekce automatických oprav ve Wordu a Outlooku

Díky zlepšené podpoře rozhraní UIA ve verzích Office 365 vyšších než 16.0.10400 vás JAWS nyní při editaci dokumentu ve Wordu nebo psaní zprávy v Outlooku může okamžitě upozornit na to, že byl text automaticky opraven. Když během psaní dokumentu nebo těla zprávy napíšete za slovem mezeru a slovo je automaticky opraveno, JAWS ve výchozím nastavení přehraje zvukové upozornění. Pokud přestanete psát, takže nebude přerušen další hlasový výstup, JAWS navíc ohlásí „Automatická oprava“ a opravené slovo včetně jeho vyhláskování.

JAWS také může hlásit automaticky opravená slova při pohybu v dokumentu Wordu nebo v upravované zprávě Outlooku. Poté můžete klávesami ALT+SHIFT+F10 otevřít kontextové menu, v němž lze automatickou opravu vrátit zpět, vypnout automatické opravy daného slova nebo změnit nastavení automatických oprav. Když vás například JAWS upozorní, že právě napsané slovo bylo automaticky opraveno, ale vy byste chtěli použít původně napsané slovo, můžete se ke slovu vrátit, stisknout ALT+SHIFT+F10 a vybrat možnost Změnit zpět.

Poznámka: Při psaní těla zprávy v Outlooku vás JAWS může upozorňovat na automaticky opravená slova, nicméně kontextové menu pro změny v nastavení automatických oprav je přístupné jen pomocí myši. Příkaz ALT+SHIFT+F10 Microsoft nyní nabízí jen ve Wordu.

Nechcete-li být upozorňováni na opravy textu po napsání mezery, otevřete z Wordu Rychlá nastavení JAWS (JAWSKey+V) a vypněte volbu „Zvuk na chybně napsaných slovech“. Mějte ale na paměti, že touto volbou vypnete i varovný zvuk, kterým JAWS upozorňuje na chybná slova.

Pokud nechcete, aby vám JAWS hlásil opravená slova při pohybu v dokumentu, otevřete z Wordu Rychlá nastavení JAWS a vypněte volbu „Automatické opravy“.

Podpora spoluvytvářených dokumentů ve Wordu 365

Je-li sdílený dokument otevřen více uživateli, umí JAWS nyní následující:

Podpora obsahu MathType při čtení dokumentů Word v Office 365

Pomocí JAWS nyní v dokumentech aplikace Word v Office 365 můžete číst a studovat matematické problémy vytvořené prostřednictvím programu MathType od Design Science. Pro využívání této funkce musíte provést následující kroky:

Když v dokumentu narazíte na matematickou rovnici nebo vzorec, JAWS je přečte a řekne „matematický obsah“. Poté můžete skupinovým příkazem JAWSKey+MEZERNÍK, ROVNÍTKO otevřít Prohlížeč matematiky, abyste si v něm rovnici či vzorec prohlédli podrobněji.

Jakmile je Prohlížeč matematiky otevřen, můžete se pohybovat po jednotlivých částech rovnice, jako jsou proměnné, operátory, koeficienty, exponenty atd.. Když přejdete na nějakou část rovnice, můžete ji ŠIPKOU DOLŮ rozbalit a pomocí ŠIPEK VLEVO a VPRAVO se pohybovat po součástech této nižší úrovně. Stiskem ŠIPKY NAHORU se vrátíte na předchozí úroveň. Máte-li braillský řádek a braillská tabulka JAWS je nastavena na Angličtinu – Spojené státy nebo Unified English Braille Grade 1 či 2, bude matematická rovnice zobrazena v Nemethově kódování. Stiskem klávesy ESCAPE zavřete Prohlížeč matematiky a vrátíte se do dokumentu.

Pro příklady toho, jak JAWS umožňuje studentům přistupovat k matematickému obsahu, se podívejte do dokumentu aplikace Word MathType Sample Demonstration.

Více informací o programu MathType naleznete na webu Design Science.

Podpora virtuálního kurzoru v prezentacích aplikace PowerPoint

Když v PowerPointu stisknete F5, abyste spustili prezentaci, můžete nyní pro pohyb po obsahu snímků používat virtuální kurzor stejně jako na webové stránce. To vám umožňuje provádět následující činnosti:

V Dokumentech Google jsou nyní k dispozici navigační horké klávesy

Dokumenty Google obsahují mnoho klávesových zkratek, které uživatelům pomohou pohybovat se v dokumentu efektivněji. Nicméně pro uživatele je často obtížné tyto klávesové zkratky se naučit a opakovaně je používat. Například pro přechod na následující nadpis můžete stisknout ALT+CTRL+N a následně ALT+CTRL+H, a to může být pro některé uživatele obtížné stisknout vícekrát po sobě. Pro zlepšení pohybu v dokumentu můžete nyní v Dokumentech Google stiskem skupinového příkazu JAWSKey+MEZERNÍK, Q aktivovat režim navigačních horkých kláves. Aby tento režim fungoval správně, musí být v Dokumentech Google zapnutá podpora Braillova písma. Pokud podpora Braillova písma zapnutá není, otevřete klávesami ALT+SHIFT+T menu Nástroje, klávesou C aktivujte položku Nastavení přístupnosti a v následném dialogu zaškrtněte volbu Zapnout podporu Braillova písma. Jakmile je aktivní režim navigačních horkých kláves, jsou k dispozici následující navigační příkazy:

V režimu navigačních horkých kláves můžete k procházení textu nadále používat ŠIPKY. Například po stisku JAWSKey+MEZERNÍK, Q byste mohli klávesou H přejít na nejbližší další nadpis, potom můžete pomocí ŠIPKY DOLŮ projít několik dalších řádků, a pak můžete klávesou H přejít na následující nadpis, aniž byste museli znovu stisknout JAWSKey+MEZERNÍK, Q. Tento režim zůstává aktivní, dokud nestisknete ESCAPE nebo nějakou z kláves, která není mezi výše uvedenými navigačními příkazy.

Přidat nebo odebrat hlasy Vocalizer Expressive

Tento nový nástroj, který je obsažen v posledních verzích JAWS, ZoomTextu a Fusionu, nabízí snadný způsob, jak si hladce vyzkoušet a nainstalovat či odinstalovat hlasy Vocalizer Expressive 2, jež se používají ve všech třech produktech. Nástroj vás ušetří stahování čehokoli z externích webových stránek a učiní celý proces ve všech třech produktech mnohem snazší. A nezapomeňte, jakmile jsou hlasy nainstalované v rámci jednoho produktu, není již třeba instalovat je znovu pro další produkty.

Pro otevření nástroje pro přidání či odebrání hlasů otevřete klávesami JAWSKey+J menu JAWS, rozbalte podmenu Nastavení, dále přejděte do podmenu Hlasy a v něm zvolte položku Přidat nebo odebrat hlasy.

Tento dialog obsahuje následující možnosti:

Poznámka: Pokud odstraníte hlas, který se právě používá, JAWS, ZoomText nebo Fusion bude tímto hlasem stále mluvit, dokud nerestartujete daný software nebo celý počítač. Po restartu se začne automaticky používat další dostupný hlasový profil. Není-li k dispozici už žádný hlas Vocalizer Expressive, začne JAWS používat HLAS.

Po instalaci nových hlasů Premium je v JAWS vytvořen pro každý hlas nový profil. Profily je možné dále upravovat v dialogu Nastavení hlasu. Mezi všemi novými hlasy se také můžete snadno přepínat tak, že klávesami CTRL+JAWSKey+S otevřete dialog Vybrat hlasový profil, počátečním písmenem vyberete hlas, který chcete používat, a stisknete ENTER. Pokud nechcete mít vytvořený profil pro každý nově nainstalovaný hlas, otevřete dialog Nastavení hlasu, a zrušte zaškrtnutí u volby „Zapnout dodatečné hlasové profily pro nainstalované hlasy Vocalizer Expressive 2“. Tak budou k dispozici jen standardní tovární profily pro hlasy Vocalizer Expressive a uživatelské profily.

Pokud zjistíte, že byly do systému dříve nainstalovány sady hlasů Compact, máte zde k dispozici také volbu pro odstranění všech těchto hlasů Compact. To může být obzvlášť užitečné pro uživatele ZoomTextu nebo Fusionu 2018 a novějších, které ve výchozím nastavení instalují desítky hlasů Compact. Pokud všechny tyto hlasy a jazyky nepotřebujete, bude odstranění všech hlasů Compact najednou pomocí této volby snadné.

Zlepšená podpora aplikace Kindle

Provedli jsme několik úprav pro zlepšení výkonu JAWS při používání s aplikací Amazonu Kindle for PC. Zejména můžete během čtení knihy nově provádět tyto činnosti:

JAWS navíc nově hlásí, když během čtení přejdete na novou stránku.

Zlepšená navigace po nadpisech při použití číselné řady klávesnice

Uživatelé mohou již léta na webových stránkách používat pro pohyb po nadpisech určité úrovně čísla 16 z horní číselné řady klávesnice, například klávesou 1 po nadpisech první úrovně, klávesou 2 po nadpisech druhé úrovně, klávesou 3 po nadpisech třetí úrovně atd.. Tento způsob pohybu vám ale neumožňoval přejít přes nadpis vyšší úrovně, než pro kterou tisknete příslušnou klávesu. Když jste se například pokoušeli přejít na nejbližší další nadpis úrovně 3, ale další nadpis byl úrovně 2, JAWS oznámil „Žádné další nadpisy úrovně 3 v tomto oddílu.“ a za nadpis úrovně 2 nepřešel.

Od dubnové aktualizace JAWS 2019 se můžete na stránce přesunout na libovolný nadpis dané úrovně a když je nadpis pod nadpisem jakékoli vyšší úrovně, je tento nejbližší nadpis vyšší úrovně přečten, abyste věděli, že nadpis, na který jste právě přešli, patří do jiného oddílu stránky. Když se například pokoušíte přejít na další nadpis úrovně 3 a přitom přeskočíte nadpis úrovně 2, JAWS přečte nejprve nadpis úrovně 2, a potom nadpis úrovně 3, abyste věděli, že jste přešli do nového oddílu. Můžete si také nastavit, aby JAWS přehrál zvukový signál ohlašující přechod do nového oddílu nebo aby se JAWS choval jako dříve, tedy aby byl pohyb omezen jen na aktuální oddíl.

Pro nastavení chování JAWS při pohybu po nadpisech pomocí kláves 16 v horní řadě klávesnice otevřete Centrum nastavení (JAWSKey+6), do vyhledávacího pole napište „nadpis“, vyberte položku „Pohyb po nadpisech pomocí 1 - 6“ a MEZERNÍKEM nastavte požadovanou hodnotu. Jinak také můžete z internetového prohlížeče otevřít Rychlá nastavení JAWS (JAWSKey+V) a upravit volbu „Pohyb po nadpisech“.

Fonetické hláskování písmen po prodlevě při pohybu po znacích

Když se při pohybu po znacích na krátkou chvíli zastavíte, JAWS foneticky vyhláskuje aktuální písmeno. Díky tomu okamžitě uslyšíte hláskovací jméno pro dané písmeno, aniž byste pro to museli cokoli dělat.

Ve výchozím nastavení JAWS písmeno foneticky vyhláskuje při prodlevě delší než jeden a půl sekundy. Pro změnu času, po který JAWS čeká, než písmeno foneticky vyhláskuje, nebo pro úplné vypnutí této funkce proveďte následující kroky:

 1. Stiskem kláves JAWSKey+6 v horní řadě alfanumerické klávesnice otevřete Centrum nastavení.
 2. Chcete-li, aby se změna projevila jen v určité aplikaci, vyberte ji ze seznamu aplikací. Jinak stiskněte CTRL+SHIFT+D pro načtení výchozí konfigurace.
 3. Do vyhledávacího políčka napište „foneticky“.
 4. ŠIPKOU DOLŮ přejděte na volbu Při pauze po pohybu po znacích číst aktuální znak foneticky a MEZERNÍKEM se cyklicky přepínejte mezi dostupnými možnostmi.
 5. Stiskem tlačítka OK zavřete Centrum nastavení.

JAWS také obsahuje možnost pro ruční přepínání stálého fonetického čtení písmen při pohybu po znacích. Stisknutí klávesy pro přečtení aktuálního znaku dvakrát rychle po sobě tuto volbu zapne či vypne. Máte-li fonetické hláskování zapnuté ručně, nejsou již písmena foneticky hláskována po prodlevě.

Nová volba pro vypnutí dotazu před ukončením JAWS

Když provedete jeden z kroků k ukončení JAWS včetně stisku kláves JAWSKey+F4, zobrazí se dialog s dotazem, zda jste si opravdu jisti, že chcete JAWS ukončit. Poté můžete stisknout buď ENTER pro ukončení JAWS, nebo ESCAPE pro zrušení. JAWS 2019 nyní umožňuje tento dotaz vypnout, aby se JAWS ukončoval okamžitě. Pro vypnutí dotazu na ukončení otevřete z menu JAWS a podmenu Nastavení dialog Základní nastavení a zrušte zaškrtnutí volby Potvrzovat ukončení JAWS.

Podpora snižování hlasitosti jiných aplikací při hlasovém výstupu JAWS ve Windows 10 verze 1803 a novějších

Funkce JAWS pro snižování hlasitosti jiných aplikací, když mluví JAWS, je nyní podporována ve Windows 10 April 2018 Update (verze 1803) a novějších. Tato funkce zajišťuje snížení hlasitosti zvuku z ostatních aplikací, když mluví hlasový výstup JAWS. Když například posloucháte hudbu a JAWS začne mluvit, hudba se mírně ztlumí, abyste hlasovému výstupu JAWS dobře rozuměli, a jakmile JAWS dohovoří, hlasitost hudby se opět zvýší.

Ve výchozím nastavení se hlasitost jiných aplikací nemění. Pro zapnutí této funkce otevřete z menu JAWS podmenu Nápověda a odtud položku Průvodce při spuštění a zaškrtněte volbu Snížit hlasitost jiných programů, když mluví JAWS, která je v dialogu Nastavení řeči. Funkci lze jinak také zapnout v Centru nastavení provedením následujících kroků:

 1. Stiskem kláves JAWSKey+6 v horní řadě alfanumerické klávesnice otevřete Centrum nastavení.
 2. Stiskem kláves CTRL+SHIFT+D načtěte výchozí konfiguraci.
 3. Do editačního pole Hledat zadejte „hlasitost“ (bez uvozovek).
 4. Pomocí ŠIPKY DOLŮ přejděte do stromového seznamu s položkami odpovídajícími hledanému textu na možnost Snížit hlasitost jiných programů, když mluví JAWS.
 5. Stiskem MEZERNÍKU tuto volbu zapněte nebo vypněte.

Snižování hlasitosti jiných aplikací můžete také rychle zapínat a vypínat skupinovým příkazem JAWSKey+MEZERNÍK, D. Nastavení bude platné, dokud znovu nestisknete skupinový příkaz nebo nerestartujete JAWS.

Hlasová odezva klávesy TAB je nově vypnutá

JAWS již nehlásí stisk klávesy TAB. To znamená, že při přepínání aplikací nebudete muset neustále poslouchat hlášení „ALT+TAB“ a při každém přechodu na další odkaz na webové stránce zase „TAB“.

Pokud byste chtěli, aby byla klávesa TAB hlášena, nebo byste naopak chtěli vypnout čtení jiných kláves jako MEZERNÍK, ENTER či ESCAPE, proveďte následující kroky:

 1. Stiskem kláves JAWSKey+6 v horní řadě alfanumerické klávesnice otevřete Centrum nastavení.
 2. Stiskem kláves CTRL+SHIFT+D načtěte výchozí konfiguraci.
 3. Do editačního pole Hledat zadejte „názvy kláves“.
 4. Pomocí ŠIPKY DOLŮ přejděte na položku Upravit názvy kláves a MEZERNÍKEM otevřete dialogové okno
 5. V seznamu přejděte k požadované klávese a MEZERNÍKEM zapněte nebo vypněte její čtení.
 6. Stiskem tlačítka OK dialog zavřete.
 7. Stiskem tlačítka OK zavřete i Centrum nastavení.

Hlášení víceřádkových editačních polí

JAWS 2019 nyní může oznamovat víceřádková editační pole, když do nich přejde kurzor. Tuto možnost zapnete zaškrtnutím volby Oznamovat víceřádková editační pole, která je v Centru nastavení ve skupině Různé.

Nová podpora braillského vstupu v šestibodovém plnopisu (angličtina)

Pro jazyky, které nabízejí více než jeden typ braillského výstupu, jako je např. angličtina, JAWS nyní podporuje braillský vstup v šestibodovém plnopisu. Když například v Centru nastavení ve skupině voleb Anglický zkratkopis nastavíte výstup na Unified English Braille Grade 1, můžete vstup nastavit na plnopis nebo na Unified English Braille Grade 1.

Skype

Ve Windows 10 jsou nyní k dispozici tři možnosti jak využívat Skype.

 1. Můžete dále používat Skype Classic, což je verze 7, která s JAWS funguje velmi dobře. Mějte ale na paměti, že fungování Skype Classic bude k určitému, zatím neznámému datu ukončeno.
 2. Můžete si stáhnout a nainstalovat novou standardní počítačovou aplikaci Skype 8, kterou nyní JAWS podporuje. Podrobnosti naleznete níže.
 3. Můžete stáhnout univerzální aplikaci Skype z Microsoft Store. Nicméně to je momentálně nejméně přístupná varianta. Doporučujeme používat Skype 7 nebo 8, které jsou podporovány nejlépe.

Budete-li přecházet na Skype 8, ujistěte se, že stahujete verzi označovanou jako „Skype pro Windows“, která ve Windows 10 funguje dobře. Aplikace Microsoft Store, kterou nedoporučujeme, se označuje jako „Skype pro Windows 10“.

Pro uživatele Skype 8 jsme přidali několik klávesových zkratek, které pomohou při pohybu v aplikaci tam, kde samotný Skype klávesové zkratky nemá. Jsou to tyto příkazy:

Když je kurzor v aplikaci Skype, můžete také pro zobrazení seznamu většiny klávesových zkratek, které se vám mohou hodit, využít příkazy JAWSKey+H a JAWSKey+W. Úplný seznam klávesových zkratek najdete na stránce Microsoftu What are keyboard shortcuts and how do I use them in Skype.

Tip: Pro rychlé otevření Skypu a přijetí hovoru můžete zástupci Skypu na ploše přiřadit klávesovou zkratku, např. ALT+CTRL+S. Když budete upozorněni na příchozí hovor, ale budete v jiné aplikaci, můžete nastavenou klávesovou zkratkou otevřít Skype, klávesami JAWSKey+ŠIPKA NAHORU nebo JAWSKey+TAB zjistíte informaci o volajícím, a potom hovor přijmete klávesami CTRL+SHIFT+P nebo můžete klávesou TAB procházet možnosti pro přijetí či odmítnutí hovoru.

Pomozte zlepšovat produkty Freedom Scientific

JAWS 2019 obsahuje nové nastavení, které nám umožňuje sbírat anonymní informace o používání JAWS při vaší každodenní práci. Tato data nám jednak pomohou při soustavném zlepšování JAWS a jednak nám usnadní odhalování a opravování problémů. Shromažďovaná data obsahují verzi JAWS a operačního systému, jazyk, zemi a také informace o různých nastaveních JAWS, jako je aktuální syntezátor, braillský řádek a braillská tabulka.

Pokud se rozhodnete zapojit, nebude shromažďován žádný obsah z hlasového či braillského výstupu a žádná data nebudou sdílena s nikým vně Freedom Scientific. Shromážděná data budou využívána výhradně k našemu lepšímu porozumění, jak je náš software uživateli používán, abychom tak mohli rychle zlepšovat funkce, které jsou uživateli využívány nejvíce. Pokud se do sdílení dat nezapojíte, nebudou shromažďována a odesílána žádná data.

Sdílení dat o používání můžete nastavovat následovně:

 1. Stiskem kláves JAWSKey+6 v horní řadě alfanumerické klávesnice otevřete Centrum nastavení a stiskem CTRL+SHIFT+D načtěte výchozí konfiguraci.
 2. Ve stromovém seznamu voleb přejděte na položku Různé a ŠIPKOU VPRAVO skupinu voleb rozbalte.
 3. Stiskem MEZERNÍKU zaškrtněte nebo zrušte zaškrtnutí volby Posílat anonymní data o používání.
 4. Stiskem klávesy ENTER změnu uložte a zavřete Centrum nastavení.

Svou účast v programu shromažďování dat o používání JAWS můžete také nastavit v průvodci při spuštění JAWS, kterého otevřete z menu JAWS a podmenu Nápověda.

Poslední aktualizace 23. července 2019 (JAWS 2019.1906)