Novinky v aplikaci JAWS 17

Na této stránce jsou popsány nové funkce a vylepšení v JAWS 17. Můžete postupně přečíst celé novinky nebo pomocí JAWSKey+F6 otevřít seznam nadpisů a přejít přímo na určitou položku.

Chytrá navigace, efektivnější interakce se složitými webovými stránkami a webovými aplikacemi

Uživatelé musí čelit stále větší nutnosti pracovat se složitými webovými formuláři, tabulkami nebo celými webovými aplikacemi, které běží v internetovém prohlížeči. To ovlivní vaši každodenní práci s online službami, jako jsou internetové bankovnictví či nakupování na internetu a také mnohé webové aplikace ve firmách i státních institucích. Internet Explorer lze například použít k přihlášení k serveru Microsoft SharePoint, abyste mohli spolupracovat s dalšími kolegy a ukládat dokumenty. Nová Chytrá navigace je navržena tak, aby zefektivnila pohyb virtuálním kurzorem ve webových aplikacích. Klávesy ŠIPKA VLEVO, ŠIPKA VPRAVO a CTRL+ŠIPKA VLEVO, CTRL+ŠIPKA VPRAVO přesouvají virtuální kurzor po ovládacích prvcích místo po znacích a slovech. Díky tomu je pohyb po panelech nástrojů, záložkách karet a navigačních odkazech mnohem podobnější pohybu v běžných aplikacích. Stiskem kláves pro přečtení znaku, slova či řádku dvakrát rychle po sobě se přepnete do tradičního způsobu pohybu, po znacích, slovech, řádcích, větách a odstavcích, takže si můžete projít text ovládacího prvku. Chytrá navigace se obnoví, když stisknete ESCAPE nebo když se kurzor přesune na jiný ovládací prvek po stisku ŠIPKY NAHORU, ŠIPKY DOLŮ nebo TAB.

Když se například budete ŠIPKAMI VLEVO a VPRAVO pohybovat po záložkách karet, bude vám JAWS hlásit něco jako „Domů karta vybráno“, „Vložení karta“ a „Rozložení stránky karta“. Pokud si budete chtít prohlédnout názvy karet po znacích, stiskněte klávesu Přečíst znak (NUM 5), Přečíst slovo (JAWSKey+NUM 5) nebo Přečíst řádek (JAWSKey+ŠIPKA NAHORU) dvakrát rychle po sobě. Nyní se budete moci pohybovat po znacích nebo slovech, dokud nestisknete ŠIPKU DOLŮ, abyste se přesunuli ze záložek karet na další ovládací prvek.

Ve výchozím nastavení je Chytrá navigace vypnuta. Zapnout ji můžete několika způsoby.

Chytrou navigaci nejrychleji zapnete v průvodci při spuštění JAWS, který se otevře automaticky po instalaci JAWS. Též jej kdykoli můžete otevřít výběrem položky Průvodce při spuštění v menu Nápověda v menu JAWS. Po otevření průvodce tiskněte postupně tlačítka Další, dokud nepřejdete do dialogu Obecné volby. Kurzor bude ve skupině přepínačů, v níž můžete ŠIPKAMI zvolit nastavení Chytré navigace, které chcete používat (Ovládací prvky a tabulky nebo Ovládací prvky). Klávesou TAB přejdete do další skupiny přepínačů, kde si můžete vybrat, jak se bude aktivovat formulářový režim. Pro nejlepší fungování Chytré navigace doporučujeme nastavit formulářový režim na Poloautomatický nebo Ruční. Tím zabráníte tomu, aby JAWS při pohybu ŠIPKAMI neočekávaně vypínal formulářový režim. Jakmile provedete požadované změny nastavení, pokračujte stiskem tlačítka Další, dokud se nedostanete do dialogu Nastavení výřečnosti, a potom stiskněte tlačítko Dokončit pro uložení nastavení. Chytrá navigace teď bude zapnuta pro všechna prostředí, kde se používá virtuální kurzor.

Jinak je možné Chytrou navigaci nastavovat v Centru nastavení nebo v Rychlých nastaveních. Můžete například chtít Chytrou navigaci používat ve Firefoxu, ale nikoli v Internet Exploreru.

Chytrou navigaci můžete také dočasně zapnout a vypnout pomocí kláves JAWSKey+X. Touto klávesovou zkratkou Chytrou navigaci vypnete, nebo ji zapnete na hodnotu, která byla nastavena v Průvodci při spuštění. To znamená, že pokud je výchozí hodnota nastavená na Vypnutá nebo Ovládací prvky a tabulky, přepíná stisk kláves JAWSKey+X mezi možnostmi Vypnutá a Ovládací prvky a tabulky. Pokud je výchozí hodnota Ovládací prvky, přepíná stisk kláves JAWSKey+Xmezi možnostmi Vypnutá a Ovládací prvky.

Příkladem využití tohoto příkazu může být situace, kdy jste ve výchozím nastavení Chytrou navigaci povolili, ale narazíte na webovou stránku, kde ji používat nechcete. Můžete ji stiskem kláves JAWSKey+X vypnout a používat tradiční způsob pohybu. JAWSse přepne zpět do Chytré navigace, když kurzor opustí okno prohlížeče nebo když přejdete na jiný web. Tento příkaz je také užitečný, když se nechcete do standardní navigace přepínat dvojím rychlým stiskem příkazů Přečíst znak, Přečíst slovo nebo Přečíst řádek. Má to také tu výhodu, že se nebudete automaticky přepínat zpět do Chytré navigace, když ŠIPKOU NAHORU nebo ŠIPKOU DOLŮ přejdete na jiný prvek. Když se budete chtít přepnout zpět do Chytré navigace, stačí opět stisknout JAWSKey+X. Při přepínání Chytré navigace zse kurzor nikam nepřesouvá.

Vždy, když je Chytrá navigace zapnutá, používá JAWS rozvržení dokumentu Jako na obrazovce. V tomto rozvržení prezentuje JAWS stránky obdobně tomu, jak jsou zobrazeny na obrazovce. Tlačítka na panelech nástrojů nebo i další skupiny prvků, které jsou na obrazovce uspořádané vedle sebe, zobrazuje i JAWS na jednom řádku virtuálního dokumentu, čímž umožňuje přeskočit celý panel nástrojů jediným stiskem ŠIPKY DOLŮ namísto přecházení z tlačítka na tlačítko.

Jako dobrý příklad vám může posloužit formulář WebTrack sample form na stránkách Surf’s Up (v angličtině). Na této stránce uvidíte, jak je pohyb ŠIPKOU DOLŮ mnohem efektivnější než v předchozích verzích.

Chytrá navigace nabízí dva režimy, Ovládací prvky a tabulky nebo Ovládací prvky. Možnost Ovládací prvky a tabulky přináší nejúplnější zkušenost při používání Chytré navigace na webu.

Když nejste v tabulce a Chytrá navigace je nastavena na Ovládací prvky a tabulky, tak se při pohybu po znacích či slovech s většinou webových prvků zachází jako se samostatnými jednotkami, to platí mimo jiné pro tlačítka, odkazy, editační pole, seznamy ve formulářích, stromové seznamy a nadpisy. Pokud je kurzor na takovém prvku a vy stisknete klávesy pro přečtení znaku, slova či řádku dvakrát rychle po sobě, přepnete se do pohybu po znacích a slovech, takže můžete používat tradiční klávesové příkazy pro pohyb po znacích, slovech, řádcích, větách a odstavcích, abyste si mohli text prvků, jako jsou odkazy nebo tlačítka, prohlédnout podrobněji. Chytrá navigace po ovládacích prvcích se automaticky obnoví, když stisknete ESCAPE nebo se pomocí TAB nebo ŠIPEK NAHORU či DOLŮ přesunete na jiný ovládací prvek.

Je-li kurzor uvnitř tabulky, slouží ŠIPKY VLEVO a VPRAVO k pohybu po sloupcích a ŠIPKY NAHORU a DOLŮ k pohybu po řádcích. Když stisknete ŠIPKU VPRAVO pro přechod z posledního sloupce v aktuálním řádku do prvního sloupce následujícího řádku, ozve se zvyšující se tón. Když stisknete ŠIPKU VLEVO pro přechod z prvního sloupce v aktuálním řádku do posledního sloupce předchozího řádku, ozve se snižující se tón. JAWS také hlásí číslo řádku, do kterého jste se právě přesunuli.

Pokud je kurzor v buňce, která obsahuje ovládací prvky jako nadpisy či editační pole, přepnete se stiskem kláves pro přečtení znaku, slova či řádku dvakrát rychle po sobě do pohybu po ovládacích prvcích a dalším stiskem těchto kláves dvakrát rychle po sobě do pohybu po znacích a slovech. Pokud buňka neobsahuje žádné ovládací prvky, můžete se přepnout jen do pohybu po znacích a slovech. Stiskem ESCAPE nebo opuštěním ovládacího prvku či buňky tabulky se přepnete do předchozí úrovně navigace. Když například při pohybu po znacích a slovech stisknete ESCAPE, vrátíte se zpět k Chytré navigaci po tabulkách.

Pro příklad použití Chytré navigace v tabulkách navštivte stránku Tabulky s JAWS a MAGic (anglicky) na stránkách výukového materiálu Surf's Up.

Když je Chytrá navigace nastavena na Ovládací prvky, je pohyb mimo tabulky stejný jako při nastavení Ovládací prvky a tabulky. Jediný rozdíl je uvnitř tabulek, kde budete muset pro pohyb v tabulce používat standardní klávesové příkazy (CTRL+ALT+ŠIPKY) nebo klávesy skupiny tabulky (JAWSKey+MEZERNÍK, T).

Když je Chytrá navigace aktivní, stiskněte pro oznámení aktuální úrovně navigace ALT+DELETE nebo JAWSKey+TAB.

Nová zvuková indikace odkazů

Když se při zapnuté Chytré navigaci pohybujete po řádcích, zahraje JAWS zvukový signál vždy, když aktuální řádek obsahuje jeden nebo více odkazů, které by při vypnuté Chytré navigaci byly zobrazeny na samostatných řádcích. Tento signál vám pomůže zjistit, že na řádku je nějaký odkaz, a dává vám možnost zastavit čtení, odkaz si prohlédnout či přejít na něj klávesou TAB nebo ŠIPKAMI NAHORU a DOLŮ. Aby zvuk nebyl příliš rušivý, nepřehrává se, když řádek obsahuje odkaz, kterému předchází méně než pět znaků, například u odrážkových nebo číslovaných seznamů, kde je odkaz ihned za odrážkou nebo číslem.

Centrum nastavení lze použít pro nastavení jen určitého webu

V JAWS 17 nyní můžete změny provedené v Centru nastavení použít jen na určitou webovou doménu. Když například používáte Chytrou navigaci, ale na určitém webu ji chcete mít vypnutou, můžete otevřít Centrum nastavení z tohoto webu a Chytrou navigaci vypnout. Chytrá navigace zůstane na ostatních webech zapnutá.

Pro úpravu nastavení jen pro určitý web proveďte následující kroky:

 1. Otevřete web, pro který chcete změny v nastavení provést.
 2. Stiskněte JAWSKey+F2, vyberte Centrum nastavení a stiskněte ENTER.
 3. Stiskněte CTRL+SHIFT+W pro otevření konfiguračního souboru přidruženého k aktuálnímu webu. Alternativně můžete stisknout SHIFT+TAB pro přechod do seznamu aplikací, dále CTRL+HOME pro přechod na první položku, ŠIPKU DOLŮ pro přechod na Konfigurační soubor pro aktuální web. Když např. otevřete Centrum nastavení z webu Freedom Scientific, měli byste zde vidět něco jako www.freedomscientific.com (doména).
 4. Do editačního pole Hledat zadejte část názvu nebo celý název nastavení, které chcete změnit, např. „chytrá“ pro Chytrou navigaci nebo „formulářový“ pro formulářový režim.
 5. Stiskněte ŠIPKU DOLŮ pro přechod do stromového seznamu s vyhledanými nastaveními a proveďte požadované změny.
 6. Stiskněte TAB pro přechod na tlačítko OK a MEZERNÍK pro jeho aktivaci. Změny se provedou a uloží a Centrum nastavení se zavře.

Vše, co jste nastavili pro aktuální web, bude nyní platit, jen když bude otevřena jakákoli stránka z tohoto webu a bude v ní kurzor. Když například pro web Freedom Scientific nastavíte Chytrou navigaci na Ovládací prvky a tabulky, bude na všech webech kromě freedomscientific.com Chytrá navigace vypnutá, což je výchozí nastavení.

Nové možnosti v Průvodci při spuštění JAWS

Průvodce při spuštění JAWS obsahuje posloupnost dialogů, které vám umožní rychle nastavit některé nejčastěji používané možnosti JAWS, včetně nastavení řeči, spouštění JAWS, nastavení klávesnice, výřečnosti a braillského výstupu. Průvodce při spuštění se otevře automaticky po instalaci JAWS, lze jej ale kdykoli otevřít i ručně z podmenu Nápověda v menu JAWS. V JAWS 17 bylo do Průvodce při spuštění přidáno několik možností, ke kterým může být výhodné odtud přistupovat.

Po dialogu pro nastavení spouštění JAWS nyní následuje dialog Obecné volby. Ten obsahuje nové volby pro nastavení Chytré navigace a formulářového režimu.

Novinky v podpoře JAWS pro dotykové obrazovky

Od JAWS 15 je možné používat dotykové obrazovky, které se vyskytují na různých zařízeních, jako třeba tablety s Windows řady Dell Venue. Pomocí jednoprstých i víceprstých gest jako klepnutí, švihnutí a potáhnutí se lze pohybovat po ovládacích prvcích a aktivovat je, číst text a používat další časté funkce JAWS. V JAWS 17 pokračujeme ve zlepšování podpory dotykových obrazovek, je zpřístupněna dotyková klávesnice Windows, je možné upravovat a označovat text z dokumentů, zpráv či webových stránek přímo z dotykové obrazovky.

Podpora dotykové klávesnice Windows

JAWS 17 nabízí plnou podporu dotykové klávesnice Windows, a umožňuje vám tak psát dokumenty, e-mailové zprávy či vyplňovat webové formuláře přímo z dotykové obrazovky vašeho zařízení, když nemáte k dispozici fyzickou klávesnici. Zatímco pro psaní dlouhých dokumentů či provádění složitějších úprav textu lze doporučit běžnou klávesnici, může být použití dotykové klávesnice pohodlné pro zapsání rychlé poznámky, odpovědi na e-mail nebo vyplnění formuláře na webové stránce.

Pro otevření dotykové klávesnice poklepejte na tlačítko Dotyková klávesnice na systémové liště nebo proveďte nové gesto JAWS – potažení čtyřmi prsty dolů a nahoru. JAWS ohlásí „dotyková klávesnice otevřena“ a zahraje zvyšující se zvuk. Jakmile je klávesnice otevřena, je zobrazena ve spodní části obrazovky a každá klávesa je reprezentována tlačítkem. Pro pohyb po všech klávesách používejte gesta švihání nebo jeďte prstem po obrazovce, a tak procházejte a hledejte klávesy. Když pojedete prstem po obrazovce, bude vás JAWS upozorňovat charakteristickými zvukovými signály na opuštění oblasti klávesnice nebo vstup do ní. Jakmile se seznámíte s rozložením dotykové klávesnice, budete moci na místo každé klávesy klepnout. Pro zavření dotykové klávesnice znovu potáhněte čtyřmi prsty dolů a nahoru. JAWS ohlásí „dotyková klávesnice zavřena“ a zahraje snižující se zvuk.

JAWS nabízí dva různé režimy psaní znaků:

Režim psaní můžete měnit v Centru nastavení v nové skupině voleb Dotyková klávesnice, která je v hlavní skupině Klávesnice. Zde si též můžete zvolit, zda JAWS během psaní na dotykové klávesnici čte znaky, slova, znaky i slova nebo nečte nic. Lze tu také měnit způsob upozorňování na otevření a zavření dotykové klávesnice a panelu alternativních znaků.

Poznámka: Nastavení odezvy dotykové klávesnice je oddělené od odezvy fyzické klávesnice. To znamená, že JAWS nemusí číst nic při psaní na běžné klávesnici, ale bude číst znaky i slova při psaní na dotykové klávesnici.

Označování textu a další vylepšení v režimu čtení textu

Čtení textu je jeden ze tří režimů gest, které lze aktivovat pootáčením dvou prstů na obrazovce. JAWS 17 se nyní do režimu čtení textu přepíná také automaticky, když poklepete na prvek, který podporuje pohyb kurzorem v textu, například článek v aplikaci Zprávy nebo textové pole v editoru jako Microsoft Word. Když je čtení textu aktivováno poklepáním na textový prvek např. na druhý odstavec dokumentu, JAWS se pokusí umístit kurzor na to místo, kam jste poklepali.

V režimu čtení textu se šviháním vlevo a vpravo budete pohybovat po znacích, šviháním vlevo a vpravo dvěma prsty po slovech, šviháním nahoru a dolů po řádcích, šviháním nahoru a dolů dvěma prsty po odstavcích, šviháním vlevo a vpravo třemi prsty na začátek a konec řádku a šviháním nahoru a dolů třemi prsty na začátek a konec dokumentu. Navíc se nyní můžete šviháním nahoru a dolů čtyřmi prsty pohybovat po stránkách obdobně jako klávesami PAGEUP a PAGEDOWN. Tato gesta přesouvají také kurzor, takže vám umožňují přesunout se v dokumentu na místo, kam chcete psát nebo odkud chcete začít označovat text. Mohli byste například švihnout dvěma prsty nahoru, abyste se přesunuli na předchozí odstavec, švihnout vlevo nebo vpravo, abyste kurzor přesunuli na prázdný řádek, a tam potom začít psát.

Trojitým klepnutím jedním prstem lze nyní zapnout nebo vypnout označování textu. Je-li označování textu zapnuté, bude jakékoli z výše uvedených gest sloužit k označování úseku textu a též se o tento úsek přesune kurzor. Například pro označení následujícího řádku a přesun na něj třikrát klepněte a švihněte jedním prstem dolů. Budete-li se dále pohybovat, bude se text označovat, dokud třikrát neklepnete, abyste označování vypnuli. Pro přečtení označeného textu třikrát klepněte dvěma prsty.

Další vylepšení podpory dotykových obrazovek

Prohlížení obsahu obrazovky tažením prstu po obrazovce nyní kromě režimu dotykové navigace funguje také v režimu čtení textu. Je-li aktivní režim čtení textu a vy prstem přejdete na položku, která jej nepodporuje, JAWS se automaticky přepne zpět do režimu dotykové navigace. Při prohlížení obrazovky si můžete nechat přečíst znak či slovo pod prstem rozděleným klepnutím nebo rozděleným poklepáním.

Pokud narazíte na prvek, který nepodporuje standardní pohyb kurzorem, jako tlačítko nebo položka seznamu, můžete si obsah prvku otevřít ve virtuálním prohlížeči potažením třemi prsty dolů a nahoru. V něm si potom můžete text projít pomocí výše popsaných gest. To je užitečné, když si ovládací prvek potřebujete prohlédnout podrobněji, než jak jste jeho popisu rozuměli, když ho četl JAWS během prohlížení obrazovky nebo klepnutí na prvek. Když je tento režim aktivní, nelze se přesouvat na jiné položky na obrazovce. Když prstem přejdete mimo virtuální prohlížeč, JAWS zahraje zvuk upozorňující, že už nejste v okně. Pro zavření virtuálního prohlížeče opět potáhněte třemi prsty dolů a nahoru.

Další informace najdete v tématu nápovědy Používání JAWS s dotykovou obrazovkou.

Upozorňování na orientaci tabletu

JAWS nyní oznamuje hlasem i na braillském řádku změnu orientace obrazovky – na výšku nebo na šířku. Při přepnutí na šířku JAWS řekne „na šířku s tlačítkem Domů vlevo“ nebo „na šířku s tlačítkem Domů vpravo“ v závislosti na pozici tabletu. Při přepnutí orientace na výšku JAWS řekne „na výšku“ nebo „na výšku, obrácená“.

Zástupce složky skriptů

Do složky Nástroje JAWS v programové skupině JAWS 17 ve Windows 8 a vyšších nebo do složky Otevřít složku JAWS ve Windows 7 a nižších byl přidán nový zástupce Složka skriptů. Aktivováním tohoto zástupce otevřete složku, ve které jsou uloženy sdílené skripty.

Vytváření skriptů pro weby a webové aplikace na určitých doménách

JAWS vždy poskytoval možnost vytváření skriptů pro klasické aplikace a tyto skripty uživatelům JAWS zpřístupňovaly i mnohé nestandardní aplikace. Nicméně v posledních letech je stále více aplikací vyvíjeno pro používání z internetového prohlížeče. Například Microsoft SharePoint a Dokumenty Google jsou webové aplikace, které vám umožňují vytvářet, upravovat a ukládat dokumenty a též spolupracovat s dalšími uživateli přímo přes webové stránky otevřené v Internet Exploreru či Firefoxu.

Protože každá webová aplikace může nabízet své vlastní, jedinečné funkce, jsou skripty JAWS pro internetový prohlížeč příliš obecné pro používání s některými webovými stránkami. JAWS 17 rozšiřuje možnosti skriptování tak, že vám umožňuje vytvářet skripty, které se načítají, jen když uživatel přistupuje k určitému webu, takže můžete přizpůsobovat web či webovou aplikaci svým specifickým potřebám. Kdybyste například vytvořili skripty pro www.microsoft.com, budou se tyto skripty načítat pro jakoukoli stránku z webu Microsoftu. Skripty specifické pro určité domény se načítají nad skripty prohlížeče, takže se v situacích, kdy ve skriptu pro doménu není definováno určité chování, může JAWS vrátit k obecným skriptům. To dává tvůrcům skriptů mnohem větší kontrolu nad vytvářením skriptů pro webové aplikace, protože mohou vytvářet specifické funkce pro danou aplikaci, aniž by ovlivňovali chování JAWS na jiných webových stránkách.

Vytváření skriptů specifických pro určité domény napomáhají tři nově přidané funkce skriptů:

Pomocí těchto funkcí můžete psát skripty, které například najdou a přečtou určitý nadpis, přidají čísla na poslední řádek tabulky a přečtou součet a mnohé další, to vše, aniž by přesouvaly virtuální kurzor.

Jako příklad vytváření skriptů specifických pro určitou doménu jsme do JAWS zahrnuli ukázkové skripty pro SharePoint, které vám umožní přistupovat k webovým panelům nástrojů na doméně SharePoint pomocí kláves JAWSKey+CTRL+F8. Pro zapnutí těchto skriptů proveďte následující kroky:

 1. Ve složce s uživatelským nastavením JAWS umístěné v C:\Users\Uživatel\ AppData\Roaming\Freedom Scientific\JAWS\17.0\Settings\csy vytvořte soubor confignames.ini.
 2. Do souboru přidejte následující řádky:
  [Domains]
  fsservices-my.sharepoint.com=SharePointWeb

Pokud skript nebude fungovat v tom smyslu, že panely nástrojů nebude možné aktivovat pomocí kláves JAWSKey+CTRL+F8, zkontrolujte adresu aktuální domény. Bude-li třeba, přidejte do souboru confignames.ini další řádek, abyste i pro tuto doménu povolili načítání ukázkových skriptů pro SharePoint.

Pro další informace navštivte Freedom Scientific Developer Network (FSDN) - anglicky.

Režim kompatibility skriptů

Ve výchozím nastavení nebudou skripty zkompilované pomocí Manažeru skriptů nebo nástrojem pro příkazový řádek scompile.exe v JAWS 17 fungovat se staršími verzemi JAWS. To je způsobeno změnami v JAWS 17, které zlepšují proces lokalizace. Abyste mohli kompilovat skripty, které budou fungovat v JAWS 17 i předchozích verzích, musí být před kompilací do souboru JSS přidán tento řádek.

;#pragma usePoFile 0

Pokud tento řádek není přidán, kompilují se skripty pro nový způsob lokalizace a budou fungovat pouze v JAWS 17 a novějším.

Knihovna Liblouis pro anglický braillský výstup

JAWS 17 přešel na oblíbenou a široce přijímanou otevřenou knihovnu braillských tabulek Liblouis. Tato knihovna nyní obsahuje anglický plnopis i zkratkopis pro čtení i psaní dle standardu Unified English Braille (UEB) a také tradiční anglický zkratkopis. Od roku 2016 se UEB stane ve Spojených státech standardem. Přechodem na Liblouis JAWS zajistí používání nejnovějšího standardu UEB.

Oznamování nových FSCastů

FSCast je podcast společnosti Freedom Scientific obsahující novinky, rozhovory a prezentace produktů souvisejících s produkty Freedom Scientific. Když je dostupná nová epizoda, JAWS zobrazí dialogové okno obsahující informace o epizodě. Potom si budete moci vybrat, zda si chcete epizodu poslechnout či přejít na web FSCastu, kde lze tuto i starší epizody také přehrát nebo zda máte být upozorněni později. Pokud již nechcete být upozorňováni až do vydání další epizody, stiskněte ESCAPE nebo tlačítko OK. Tato funkce je užitečná zejména pro uživatele, kteří pravudelně nepřistupují k podcastům prostřednictvím aplikací jako iTunes, ale přesto chtějí vědět, kdy je dostupná nová epizoda FSCastu.

Poznámka: Zvolíte-li tlačítko Poslouchat nyní, spustí se přehrávání aktuální epizody ve Windows Media Playeru. Pokud není Windows Media Player nainstalován, otevře JAWS webovou stránku FSCastu a umístí kurzor na nejnovější epizodu, takže ji můžete stáhnout a přehrát pomocí přehrávače dle vaší volby.

Protože je FSCast i jeho webová stránka v angličtině, je ve výchozím nastavení českého JAWS tato volba vypnutá. Nicméně můžete ji zapnout v Centru nastavení. Ve výchozím nastavení vyhledejte "FS" a volbu najdete.

Nová klávesová zkratka zabraňující automatickému spuštění JAWS

Je-li JAWS nastaven, aby se automaticky spouštěl na přihlašovací obrazovce nebo po přihlášení do Windows, můžete zamezit automatickému spuštění JAWS, když při spouštění Windows nebo po přihlášení stisknete a budete držet klávesy LEVÝ SHIFT a PRAVÝ SHIFT. To může být užitečné, když potřebujete řešit jakékoli problémy související s automatickým spouštěním JAWS, se kterými se můžete setkat.

Procházení složky s příslušenstvím

Do podmenu Nástroje v menu JAWS byla přidána položka "Složka s příslušenstvím". Tato položka vám ve Windows 10 umožní rychle otevřít složku, která obsahuje různé zástupce a nástroje JAWS, včetně zástupců pro procházení různých složek s nastavením JAWS, zástupce pro spuštěníManažéru syntezátorů a braillských řádků, kde lze přidávat a odebírat hlasové syntezátory a braillské řádky, a zástupce pro odstranění autorizace aplikace a další. Dříve jste pro nalezení této složky museli ve Start menu vyhledat "Nástroje".

Zobrazování obsahu v jazyce MathML na braillském řádku

MathML je jazyk pro vkládání matematického obsahu do webových stránek, který umožňuje prohlížečům zobrazovat matematické a vědecké výrazy a vzorce tak, jak by se zapisovaly na papír. JAWS od verze 16 popisuje v Internet Exploreru a Firefoxu výrazy v MathML přirozeným jazykem pomocí stejných pojmů, jaké by při vysvětlování ve třídě používal učitel, aniž by bylo třeba instalovat jakékoli aplikace nebo rozšíření třetích stran. Když na webové stránce narazíte na MathML, JAWS výraz popíše a ohlásí "matematický obsah". Poté můžete na výrazu stisknout ENTER, abyste otevřeli Pprohlížeč matematiky, kde můžete výraz pomocí ŠIPEK prohlížet podrobněji. V matematickém prohlížeči jsou právě čtené výrazy též zvýrazňovány, aby mohl uživateli JAWS studujícímu matematiku snadno pomáhat vidící učitel.

Pro ty, kdo raději studují matematiku za pomoci braillského zápisu, JAWS 17 nyní zobrazuje matematický obsah též braillsky v oblíbeném Nemethově zápisu. Používáte-li braillský řádek a v JAWS máte nastavený anglický braillský zkratkopis, je na řádku zobrazeno "Matematika" a dále matematický výraz. Je-li výraz příliš dlouhý a nevejde se na řádek, můžete pro zobrazení zbytku výrazu použít posuvná tlačítka vašeho braillského řádku. Naopak, je-li v JAWS nastaven braillský plnopis, je na řádku zobrazeno "Matematika" a dále upozornění uvádějící, že pro zobrazování matematického obsahu musí být zapnutý braillský zkratkopis.

Když je aktivní Prohlížeč matematiky, zůstává na braillském řádku zobrazen celý výraz, i když se pomocí ŠIPEK pohybujete po jeho částech. Nicméně kurzor (body 7 a 8) se přesouvá na začátek dílčího výrazu, který je aktivní. Stisk naváděcího tlačítka nad členem určitého výrazu na toto místo ihned přesune kurzor a JAWS tento dílčí výraz přečte a zvýrazní stejně, jako kdybyste se na něj přesunuli stiskem ŠIPKY.

Poznámka: Protože Nemethův braillský zápis je systém určený výhradně pro angličtinu, může být obsah v MathML aktuálně braillsky zobrazován, jen když je v JAWS nastaven jeden z režimů zobrazení anglického braillského zkratkopisu.

Pro praktické vyzkoušení podpory MathML v JAWS navštivte stránku MathML Examples (anglicky).

Poslední úprava červen 2016